keseru@vktiroda.hu
0620 / 916 - 0200
ENG

A DESIGN JOGI MEGKÖZELÍTÉSBEN

A formatervezési minta­oltalmakhoz kapcsolódó leg­gyakoribb ügyvédi szolgál­tatások:

  • teljes körű jogi tanácsadás a formatervezési mintaoltalom feltételeiről, a nemzeti és országhatárokon átnyúló (EU-s illetve nemzetközi) oltalmi rendszerek eljárásairól,
  • oltalomszerzési stratégia kidolgozása az üzleti tervvel összhangban,
  • formatervezésiminta-oltalmi bejelentések elkészítése és ezek során teljes körű jogi képviselet,
  • a formatervezési minták hasznosításához kapcsolódóan licencia, franchise és jogátruházási szerződések készítése,
  • formatervezési mintaoltalom bitorlása esetén felszólítások szerkesztése, polgári- és büntetőeljárások megindítása és jogi képviselet, egyéb mintaoltalmi eljárások során (pl. nemleges megállapítási eljárás, megsemmisítési eljárás) jogi képviselet.

Mi a formatervezési minta és mi a jelentősége?

Napjainkban a formatervezés, vagy idegen kifejezéssel design megkerülhetetlenné vált a gazdasági életben. Míg a 19. század meghatározó művészete a festészet volt, a 20. századé az építészet, addig a 21. század meghatározó művészete a design. Ugyanakkor nem pusztán esztétikai és művészeti értékkel bír, hanem fontos kereskedelmi szempontot is érvényre juttat: a külső forma, ami érdekessé teszi a tárgyat, nem csak gyönyörködtet, de egyben eladhatóvá is teszi azt. Ennélfogva pedig rendkívüli erejű marketing eszközről van szó.

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény szerint formatervezési mintának minősül valamely termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a terméknek (ideértve bármely ipari vagy kézműipari árucikket), illetve a díszítésének a külső jellegzetességei - különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei - eredményeznek.

A design ott van körülöttünk mindenütt: egy telefon, karóra, szék, öltöny, konyhabútor vagy autó formájának kialakítása komoly formatervező munka eredménye. A műszakilag azonos termékek közül szinte mindig az válik sikeresebbé, amelynek a formaterve valamilyen szempontból kiemelkedőbb, és jobban reagál a megcélzott fogyasztói igényekre.

Mi a formatervezési mintaoltalom feltétele?

Ahhoz, hogy a design erre dedikált jogi védelmet kaphasson, a mintának újnak és egyéni jellegűnek kell lennie. E két feltételből látható, hogy a formatervezési mintaoltalom a klasszikusnak számító szabadalom és szerzői jog sajátos hibridje.

Új a minta, ha azzal azonos minta nem jutott nyilvánosságra az elsőbbség időpontját megelőzően. Az azonosság szempontjából nincs jelentősége annak, ha csupán lényegtelen részletekben különböznek a minták egymástól – ezeket is azonosnak kell tekinteni.

A mintának egyéni jellege van, ha az elsőbbség (ez leggyakrabban a bejelentés napja) időpontja előtt nyilvánosságra jutott bármely mintához képest a tájékozott használóra eltérő összbenyomást tesz. Az egyéni jelleg megítélésekor figyelembe kell venni, hogy a szerző - különösen a termék természetére és az ipari, illetve kézműipari ágazat sajátosságaira tekintettel - milyen alkotói szabadságfokkal alakíthatta ki a mintát. Abban az esetben, ha az iparági sajátosságok miatt az alkotói szabadságfok alacsony, úgy a csekélyebb eltérések is elegendőek lehetnek az egyéni jelleg megállapításához. Ha semmilyen alkotói szabadságfok nincsen (pl. kötelező szabványok miatt), úgy egyéni jelleggel sem rendelkezhet a minta, ezért oltalomban sem részesíthető.

Hogyan jön létre a formatervezési mintaoltalom és meddig tart a védelem?

A többi iparjogvédelmi oltalmi formához hasonlóan a formatervezési minták esetében is hatósági döntés szükséges az oltalom létrejöttéhez. Magyarországon ez a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatáskörébe tartozik, európai uniós formatervezési minták esetében pedig az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatal jár el. Az uniós design védelem kapcsán említhető meg az a speciális esetkör, amikor hatósági eljárás és lajstromozás nélkül is létrejöhet formatervezésiminta-oltalom (unregistered Community design), pusztán a jogszabály erejénél fogva (ez elsősorban a szezonálisan megújuló divatipar szempontjából jelentős).

A mintaoltalom a bejelentés napjától számított 5 évig tart, amely további 5-5 éves időtartamra legfeljebb négyszer újítható meg. Így maximum 25 évig állhat fent a mintaoltalom. Az uniós lajstromozás nélküli formatervezési mintaoltalomnak 3 év az oltalmi ideje.

Milyen jogokat biztosít a formatervezési mintaoltalom?

A mintaoltalom terjedelmét a termék egészének vagy részének megjelenését befolyásoló, a mintaoltalmi lajstromban elhelyezett fényképből, rajzból vagy más grafikai ábrázolásból megállapítható külső jellegzetességek határozzák meg.

A mintán a szerzőt a szerzői jogból és szabadalmi jogból ismert jogosultságok keveréke illeti meg. Egyrészt a szerzőt megilleti a névjog annak érdekében, hogy őt a mintaoltalmi iratokon szerzőként feltüntessék, másrészt megilleti a nyilvánosságra hozatalhoz való jog, amely alapján csak az ő engedélyével hozható nyilvánosságra a minta.

A fenti személyhez fűződő jogokon felül vagyoni jogok is megilletik a szerzőt: a mintaoltalom jogosultjának kizárólagos joga van a minta hasznosítására. A kizárólagos hasznosítási jog alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül hasznosítja a mintát. Hasznosításnak minősül különösen: a minta szerinti termék előállítása, használata, forgalomba hozatala, forgalomba hozatalra való felkínálása, behozatala, kivitele és e célokból való raktáron tartása.

Oltalomszerzés külföldön

Az Európai Unión belül lehetőség van uniós formatervezési mintaoltalom megszerzésére is, amely az Európai Unió teljes területén, egységes hatállyal bíró oltalmat kínál. A költsége viszonylag elenyésző ahhoz képest, hogy milyen hatalmas piacon biztosít kizárólagos jogot egy minta hasznosítására. Az uniós rezsim lehetőséget ad arra is, hogy lajstromozás nélkül 3 évig oltalomban részesülhessen egy nyilvánosságra hozott minta. Ez az oltalmi típus a gyors ütemben változó vagy avuló termékeket előállító iparágak számára kínál testre szabott megoldást, mint például a ruha- vagy a cipőipar. Azt egy konkrét bitorlási perben kell a jogosultnak bizonyítania, hogy a minta, amely alapján fel kíván lépni, megfelelt az oltalomszerzési feltételeknek.

Az EU-n kívül lehetőség van nemzetközi bejelentést is tenni, amely segítségével a Szellemi Tulajdon Világszervezetén keresztül a Hágai Megállapodásban részes országokban egyszerűbb eljárásrendben szerezhető mintaoltalom, mintha külön-külön kellene az adott államokban nemzeti bejelentést tenni.

Formatervezéssel kapcsolatos jogi ügyekben keresse Dr. Keserű Barna Arnold győri ügyvédet!

Ezt az oldalt Dr. Keserű Barna Arnold, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd (székhely: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az oldalon elérhető blogbejegyzések, cikkek nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon Dr. Keserű Barna Arnold szakterületeiről és szolgáltatásairól.
© Dr. Keserű Barna Arnold, 2020