keseru@vktiroda.hu
0620 / 916 - 0200
ENG

EGYESÜLET, ALAPÍTVÁNY, SZAKSZERVEZET

A civil szervezetekhez kapcsolódó ügyvédi szolgáltatások:

  • Az egyedi igényeknek és a változó jogszabályi környezetnek megfelelő létesítő okirat készítése.
  • A vezető tisztségviselők elfogadó nyilatkozatainak elkészítése.
  • A székhelyhasználat jogszerűségét igazoló okirat szerkesztése.
  • A létesítéshez vagy módosításhoz kapcsolódó legfőbb szervi döntések jegyzőkönyvbe foglalása.
  • Jelenléti ív szerkesztése.
  • Tagjegyzék szerkesztése.
  • Belépési nyilatkozatminták készítése.
  • Szükség esetén névhasználati hozzájárulás szerkesztése és a névhasználat jogszerűségének ellenőrzése.
  • A bírósági nyilvántartásba vételhez kapcsolódó adatlapok kitöltése és bírósági bejelentésük.
  • Az esetleges hiánypótlások teljesítése.

Egyesületek, alapítványok, egyéb civil szervezetek alapítása

A jogi személyiséggel rendelkező szervezetek egyik nagy csoportját a non-profit, más néven civil szervezetek képezik. A civil szervezetek elsődleges ismertetőjegye, hogy a fő tevékenysége nem haszonszerzésre irányul, ugyanakkor az alaptevékenységet támogatandó, kiegészítő jelleggel folytathatnak gazdasági tevékenységet. A Ptk. az egyesületet és az alapítványt szabályozza, mint civil szervezeteket, de ezen felül a Civil törvényben, illetve egyéb más jogszabályokban találhatóak rendelkezések ezek speciális formáira, valamint más civil szervezetekre vonatkozóan is.

A civil szervezeteket a megyei törvényszékek veszik nyilvántartásba. Az alapításuk folyamata hasonló a cégekéhez, bár annál lényegesen lassabb. A bíróságnak 60 napja van arra, hogy a nyilvántartásba vételi kérelmet elbírálja. Az ügyvédi társulásunk kifejezetten nagy tapasztalattal rendelkezik civil szervezetek alapításában és módosításában, ideértve a szakszervezeteket is.

Az egyesület és a speciális formái

A civil társadalom közösségi életének tipikus színterei az egyesületek. Az egyesület törvényi definíciója szerint a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Leggyakrabban művelődési, kulturális, sport, szabadidős és hobbitevékenységek céljából alapítanak egyesületet, de léteznek oktatási, tudományos, ismeretterjesztő, egészség- és környezetvédelmi, politikai érdekvédelmi és más jellegű egyesületek is. Lehet néhány fős tagságuk, de lehetnek országos, sőt nemzetközi nagyszervezetek is. Alapításukhoz legalább 10 fő szükséges.

Az egyesület különös formáinak minősülnek többek között a szövetségek, a pártok, a szakszervezetek, a polgárőr egyesületek, illetve az önkéntes tűzoltó egyesületek és a vadásztársaságok.

A szövetség olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet.

Az alapítványok, közalapítványok, vagyonkezelő alapítványok

Az alapítvány tartós cél folyamatos megvalósítására rendelt vagyontömeg, amely jogi személynek minősül. Az alapítványi célok tipikusan „humanitárius” jellegűek (pl. oktatási, kutatási, irodalmi, művészeti, sport, szociális, egészségügyi és más hasonló célok finanszírozása), ezek tartós jellegét a bíróság – a nyilvántartásba vétel egyik feltételeként – vizsgálja. Az új Ptk. azonban már nem követeli meg, hogy e tartós cél egyben közérdekű is legyen, így lehetőség nyílik magánalapítványok létrehozására is valamilyen családi vagy más magáncél érdekében (pl. az érintett személy tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása, iskolai tanulmányainak támogatása, egészségügyi ellátásainak fedezése).

Az alapítvány egyik altípusa a közalapítvány, amelyet az Országgyűlés, a Kormány vagy a helyi önkormányzat hozott létre közfeladatellátás érdekében. 2006. óta új közalapítvány már nem hozható létre, azonban a meglévő közalapítványok még ebben a formában működhetnek, a rájuk vonatkozó speciális szabályoknak megfelelően.

2019-ben külön törvényt fogadott el az Országgyűlés a vagyonkezelő alapítványokról. Vagyonkezelő alapítvány az alapító által rendelt vagyon kezelésére és az ebből származó jövedelemnek az alapító okiratban megjelölt feladatok megvalósítása, valamint a kedvezményezettként megjelölt személy, illetve személyek javára történő vagyoni juttatás céljából alapítható. Ezen alapítványi típus létesítéséhez legalább 600 millió forintnak megfelelő vagyont kell rendelni. A vagyonkezelő alapítványok a nagy vagyontömegek megóvására alkalmasak. A felsőoktatás átalakításával a magánegyetemekké váló intézményeket a külön törvényekkel létrehozott vagyonkezelő alapítványok tartják fenn, amelyek számára az állam adta az induló vagyont.

A szakszervezetek mint egyesületek

A szakszervezetek civil szervezeti oldalról szemlélve egyesületnek minősülnek. Jellemzően bonyolultabb szervezeti felépítéssel, alapszervezetekkel, küldöttgyűléssel, többféle tisztségviselővel rendelkeznek, mint az átlagos egyesületek. Éppen ezért fontos, hogy a szakszervezeti alapszabályok kellő rugalmasságot biztosíthassanak a szervezet működéséhez, ellenkező esetben a bürokrácia megbéníthatja őket.

Szakszervezetek esetében gyakori, hogy további civil szervezeteket, tipikusan alapítványokat hoznak létre. Ezzel valamelyik szakszervezeti részcélt külön is támogathatják, és többlet forrást szerezhetnek rá, ugyanis a civil szervezeteknek kiírt pályázatokon a szakszervezetek nem minden esetben indulhatnak. Emellett a szakszervezet nem jogosult szja 1% fogadására, ellenben az alapítványok igen.

Egyesületek, alapítványok, szakszervezetek létesítésével és módosításával kapcsolatban keresse Dr. Keserű Barna Arnold győri ügyvédet!

Ezt az oldalt Dr. Keserű Barna Arnold, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd (székhely: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az oldalon elérhető blogbejegyzések, cikkek nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon Dr. Keserű Barna Arnold szakterületeiről és szolgáltatásairól.
© Dr. Keserű Barna Arnold, 2020