keseru@vktiroda.hu
0620 / 916 - 0200
ENG

CÉGALAPÍTÁS ÉS EGYÉB CÉGELJÁRÁSOK

A cégalapításhoz és az egyéb cégeljárásokhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatások:

  • Tanácsadás a megfelelő cégforma kiválasztásához.
  • Az egyedi igényeknek és a változó jogszabályi környezetnek megfelelő létesítő okirat készítése és ellenjegyzése.
  • A vezető tisztségviselők elfogadó nyilatkozatainak szerkesztése.
  • Aláírásminta szerkesztése és ellenjegyzése.
  • A székhelyhasználat jogszerűségét igazoló okirat elkészítése.
  • A létesítéshez vagy módosításhoz kapcsolódó legfőbb szervi döntések jegyzőkönyvbe foglalása.
  • A névhasználat jogszerűségének ellenőrzése.
  • A cégbírósági nyilvántartásba vételhez kapcsolódó adatlapok kitöltése és bírósági bejelentésük.
  • Az esetleges hiánypótlások teljesítése.
  • A végelszámoláshoz, csődeljáráshoz vagy felszámolási eljáráshoz szükséges beadványok elkészítése és ellenjegyzése, a társaság jogi képviselete.

Cégalapítás 1 munkanap alatt

Ha cégre van szüksége, azt akár 1 nap alatt is létrehozhatja. Amennyiben egyszerűsített cégeljárást vesz igénybe, amelyben a jogszabályi mintaokiratok kerülnek alkalmazásra, akkor a bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a bejegyzési kérelem érkezését követően, az adószámról való adóhatósági értesítéstől számított egy munkanapon belül határoz.

Természetesen ez csak a cégalapítás hatósági része. Ehhez előtte szükséges egy konzultáció, amely során többek között rögzítésre kerül, hogy milyen típusú gazdasági társaságot kíván létrehozni, kik és milyen arányban lennének a tagjai, ki lenne az ügyvezetője, mekkora és milyen összetételű vagyoni hozzájárulást teljesítenek a tagok. Tehát még egy egyszerű ún. „mintás” cég esetében is van néhány tényező, amelyek átgondolást igényelnek, különösen a későbbi adózási vonzatai miatt.

Egyesülés, szétválás, felvásárlások (M&A)

A gazdasági élet nélkülözhetetlen része a társaságok átalakulása, egyesülése vagy szétválása. Egy vállalat felvásárlása komoly feladat, amely már jóval a társasági szerződések módosítása előtt megkezdődik. Ebben a körben kiemelten fontos a társaságok jogi átvilágítása (due diligence) annak érdekében, hogy a tranzakció várható gazdasági és jogi hatásai felmérhetőek legyenek. Társulásunk tagjai a jogi átvilágításban tudnak segítséget nyújtani ügyfeleinek, az együttműködő könyvelő és számvizsgáló partnerünk pedig a gazdasági/pénzügyi átvilágítást tudja elvégezni. Ezt követően az ügylethez kötődő valamennyi megállapodást és tranzakciós dokumentumot elkészítjük és a cégbíróság, illetve szükség esetén a Gazdasági Versenyhivatal előtt a bejelentéseket megtesszük.

A cégnév kiválasztása

A megfelelő cégnév kiválasztása egy kis utánajárást igényel. Ugyanis ha már valaki alapított egy céget az Ön által megálmodott cégnévvel, akkor sajnos nincs mit tenni, az a név elúszott (hacsak meg nem vásárolja azt a már létező társaságot kifejezetten a neve miatt).

A jelenleg hatályos szabályok szerint a cégnévnek a választott cégforma megnevezését, valamint legalább a vezérszót kell tartalmaznia. A vezérszó elősegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló tevékenységű cégtől való megkülönböztetését. A vezérszó a cégnévben az első helyen áll. A vezérszó idegen nyelvű kifejezés, rövidítés és mozaik szó is lehet, amelyet latin betűkkel kell feltüntetni. A cégnévben a vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően.

A cégnévnek az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől, a cégforma különbözőségén túlmenően is - egyértelműen különböznie kell, és nem kelthet olyan látszatot, ami - különösen a cég tevékenységi körét és a választott cégformát illetően - megtévesztő.

A székhely, telephely, fióktelep

Minden jogi személynek rendelkeznie kell székhellyel. A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. Nagyon fontos tehát, hogy a cégnek a székhelyén elérhetőnek kell lennie. Ha ez nem történik meg (pl. a cégbíróságról küldött iratokat senki nem veszi át a székhelyen), akkor a céget megszűntnek nyilváníthatja a cégbíróság. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie.

A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen (de azonos településen) található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye.

A vagyoni hozzájárulás

A jogi személyekre vonatkozó általános kritérium, hogy a tartozásaikért elsősorban saját vagyonukkal felelnek. Az pedig a jogi személy típusától függ, hogy ha ez nem elégséges, akkor a tagoknak ezt követően van-e mögöttes felelőssége. Ahhoz, hogy a társaságnak önálló vagyoni felelőssége lehessen, saját vagyonnal is rendelkeznie kell. Bizonyos esetekben ennek a minimumát a Ptk. meg is határozza: a legnépszerűbb társasági forma, a korlátolt felelősségű társaság esetén ez jelenleg 3 millió forint, a zártkörűen működő részvénytársaság esetén pedig 5 millió forint.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy kft. alapításakor szükségképpen rendelkezésre kell állnia 3 millió forintnak. Lehetséges ugyanis egyrészről nem pénzbeli hozzájárulást (apport) is teljesíteni. Ez lehet valamilyen értékesebb ingó vagy ingatlan, vagy szellemi tulajdonjog is. Például egy értékes védjegy, szabadalom, szoftver vagy know-how több millió forintos értéken apportálható. A felelősség szempontjából fontos az apportált vagyonelem reális értékelése. Másrészről a 3 millió forintos jegyzett tőkének nem muszáj alapításkor rendelkezésre állnia, a tagok akként is rendelkezhetnek, hogy ennek valamely részét később fizetik be, akár a társaság nyereségéből fedezve azt.

Társaságok megszűnése

Egy gazdasági társaság többféle okból és többféle módon is megszűnhet. Az önkéntes elhatározáson alapuló végelszámolástól kezdve a bíróság által elrendelt kényszertörlésen keresztül a kifizetetlen tartozások miatti felszámolásig számos eljárás létezik a magyar jogban. Ezen eljárások útvesztőiben történő eligazodáshoz Önnek is szüksége lehet ügyvédi segítségre.

Cégalapítással és egyéb cégeljárásokkal kapcsolatban keresse Dr. Keserű Barna Arnold győri ügyvédet!

Ezt az oldalt Dr. Keserű Barna Arnold, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd (székhely: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az oldalon elérhető blogbejegyzések, cikkek nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon Dr. Keserű Barna Arnold szakterületeiről és szolgáltatásairól.
© Dr. Keserű Barna Arnold, 2020